E-mail: pomocniknacesty@email.cz

K dispozici od 7 – 20 hod: +420 775 180 562

Objednat jízdu

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (dále jen „Zásady“)

Informace o zpracování osobních údajů pro klienty

Řádné zpracování Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležité a jejich ochrana je pro nás naprostou samozřejmostí, proto bychom Vám rádi poskytli informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů. Pokud Vám po přečtení tohoto dokumentu bude cokoli nejasné nebo si nebudete něčím jisti, rádi Vám kterýkoli pojem nebo část tohoto dokumentu vysvětlíme. Neváhejte nás tedy kdykoliv kontaktovat na pomocniknacesty@email.cz, tel: +420 775 180 562.

Ochrana osobních údajů GDPR

Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?

Živnostník Jana Havelková Beránková, se sídlem K Panelárně 351, Otovice, PSČ 362 63, IČ 692 75 807 (dále jen „Pomocník na cesty“), jež poskytuje přepravní služby prostřednictvím internetové stránky https://www.pomocniknacesty.cz (dále jen „webové stránky“), zpracovává Vaše osobní údaje jako provozovatel (dále jen „Provozovatel“ nebo „Poskytovatel“). Osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů, která dohlíží na jejich řádné zpracování, můžete kdykoliv kontaktovat elektronicky na adrese pomocniknacesty@email.cz

Jaké Vaše osobní údaje Poskytovatel zpracovává?

Poskytovatel zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu stanoveném zákonem, zejména jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, kontaktní údaje Vás nebo Vašich blízkých. U cizinců nebo osob bez státní příslušnosti můžou být zpracovávány fotokopie dokladu totožnosti nebo fotokopie dokladu prokazujícího zdravotní pojištění.

Na jaký účel a na jakém právním základě zpracovává Poskytovatel Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu Poskytovatel zpracovává:

a) na základě Vašeho souhlasu – při zpracovávání pro účely kontaktování Vás nebo Vašich příbuzných je právním základem zpracování kontaktních údajů Váš souhlas, který udělujete přímo poskytnutím Vašich kontaktních údajů nebo údajů Vašich příbuzných

Příjemci osobních údajů

Osobní údaje jsou zpřístupněny zejména zaměstnancům Společnosti v souvislosti s plněním jejich pracovních povinností, při kterých je nutné nakládat s osobními údaji, pouze však v rozsahu, který je v tom kterém případě nezbytný a při dodržení veškerých bezpečnostních opatření.  

Osobní údaje mohou být třetím osobám, které se podílejí na zpracování osobních údajů, případně jim tyto osobní údaje mohou být zpřístupněny z jiného důvodu v souladu se zákonem.  

Před jakýmkoliv předáním osobních údajů třetí osobě je vždy s touto osobou uzavřena písemná smlouva, která upraví zpracování osobních údajů tak, aby obsahovala stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi dodržuje sama Společnost.  

V souladu s příslušnými právními předpisy je Společnost oprávněna nebo přímo povinna předávat Vaše osobní údaje:   
  a)    příslušným orgánům státní správy, soudům a orgánům činným v trestním řízení za účelem plnění jejich povinností a pro účely výkonu rozhodnutí; 
  b)    poskytovatelům platebních služeb, pokud je to nezbytné z důvodu předcházení podvodům v oblasti platebního styku, jejich vyšetřování nebo odhalování; 
  c)    subjektům státní správy a jiným orgánům veřejné moci z důvodu plnění zákonných povinností; 
  d)    dalším osobám v rozsahu stanoveném právními předpisy, například třetím osobám pro účely vymáhání pohledávek; 
  e)    subjektům poskytujícím Společnosti služby na základě outsourcingu a vystupujícím v pozici zpracovatele osobních údajů.

Předávání osobních údajů do zahraničí

Osobní údaje jsou zpracovávány na území České republiky a na území dalších států Evropské unie, které sdílejí stejné standardy ochrany osobních údajů jako Česká republika. Subjekty podílející se na zpracování osobních údajů klientů, nepředává osobní údaje klientů do zemí mimo Evropskou unii.  

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracovává Společnost pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování. Doba uchovávání osobních údajů vyplývá z jednotlivých právních předpisů, na základě kterých Společnost zpracovává osobní údaje.  

V případě, že osobní údaje jsou zpracovávány z důvodu plnění smluvní povinnosti, je nezbytné za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů Společnosti zpracovávat osobní údaje po dobu 5 let ode dne skončení smlouvy.  

V případě, kdy jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu subjektů údajů, jsou tyto údaje zpracovávány po dobu 5 let ode dne udělení souhlasu.   

Práva subjektů údajů

  Subjekty údajů mají v rozsahu s jednotlivými články GDPR zejména následující práva:

a)    právo na informace o správci osobních údajů, zpracovateli a pověřenci na ochranu osobních údajů; 
  b)    právo na informace o účelu zpracování osobních údajů; 
  c)    právo na přístup k osobním údajům a zda jsou osobní údaje zpracovávány či nikoli; 
  d)    právo podat stížnost; 
  e)    právo na opravu osobních údajů; 
  f)     právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut); 
  g)    odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů; 
  h)    právo na omezení zpracování;
  i)     právo na přenositelnost osobních údajů;
  j)     právo vznést námitky; 
  k)    veškerá další práva přiznaná Nařízením;   

Dozorovým orgánem ve věci zpracování osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz

Závěrečné prohlášení

Společnost přistupuje odpovědně k ochraně osobních údajů, které v rámci své činnosti zpracovává. V případě dotazů nebo podnětů ze strany subjektů údajů je možné kontaktovat vedení společnosti.   

O našich službách

Převoz seniorů

Služba, která Vám umožňuje vyřídit vše, co potřebujete:

– doprava k lékaři, do/z nemocnice, do/ze stacionáře nebo do lázní

– vyzvednutí a dovoz léků nebo zásilek

– vyřízení záležitostí na úřadech

– nákup v obchodech

– návštěva přátel, rodiny, pietních míst

– pořádání společných výletů nebo oslav 

– asistenční dohledová služba pro seniory a indisponované osoby

Převoz osob s fyzickou indispozicí

Přepravujeme klienty se sníženou schopností pohybu a orientace vozidly značky VW.

Rodiče s dětmi

Návštěvy praktického lékaře, herny, nákupy

Skupiny

Do lázní, na dovolenou, přeprava asistenčních psů

Přeprava objemných předmětů

Nabízíme nejen odvoz, ale i osobní doprovod včetně přepravy objemných předmětů

Objednávky a informace o ceně Po-Ne 08:00 – 20:00 hod

E-mail nonstop

Nebo volejte +420 775 180 562

GDPR

9 + 2 =

Respektujeme individuální potřeby klientů

Kontaktujte nás

+420 775 180 562

pomocniknacesty@email.cz

K Panelárně 351, Otovice, 362 32